top of page

BE A PART OF KOTO

WORK WITH US

Front of House Staff/ Nhân viên phục vụ

Mission Statement/Sứ mệnh

To empower at-risk youth to pursue lives of dignity by providing life-skills, training and opportunity.

Hỗ trợ cho những thanh thiếu niên có nguy cơ theo đuổi cuộc sống có phẩm giá bằng việc cung cấp kỹ năng sống, đào tạo nghề và cơ hội.

 

Vision Statement/Tầm nhìn

As a social enterprise we strive to provide positive permanent change for at-risk and disadvantaged youth through the transformative power of social enterprise.

Thay đổi tích cực lâu dài dành cho thanh thiếu niên có nguy cơ và hoàn cảnh khó khăn thông qua sức mạnh thay đổi của doanh nghiệp xã hội.

 

Culture Statement/Văn hoá

We are a family who cares about all others, and where big smiles bring promise of love, compassion and security. We work hard because we believe we can make a difference. We work hard because we love our organization for all it represents. 

Chúng tôi là một gia đình, nơi mà những nụ cười mang lại tình yêu thương và sự yên ổn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ vì chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi làm việc chăm chỉ bởi chúng tôi tin yêu vào những giá trị mà tổ chức của chúng tôi mang lại. 

 

Value Statement/Giá Trị

KOTO is built on shared family values between staff, trainees and alumni. This creates the synergy necessary to deliver effective and meaningful training and livelihood creation for at-risk and disadvantaged youth by staff that are committed to—and believe in—the project and the need to engage youth in society. The KOTO philosophy is ingrained in our name: Know one, teach one and is the underlying principle behind our expectations of staff, trainees and alumni. Staff, trainees and alumni will show and practice respect and dignity for one another, and our donors, partners and supporters.

KOTO được xây dựng dựa trên giá trị gia đình và sự chia sẻ giữa nhân viên, học viên và cựu học viên. Điều này tạo nên sự đồng lòng giữa các nhân viên, những người luôn cam kết và tin tưởng vào dự án cũng như việc cần thiết phải tiếp cận thanh thiếu niên trong xã hội, nhằm truyền tải chương trình đào tạo và tạo kế sinh nhai cho học viên một cách hiệu quả, ý nghĩa. Triết lý của KOTO gắn liền với tên: Biết một, dạy một và là nguyên tắc đạo đức phía sau những kỳ vọng đối với đội ngũ nhân viên, học viên và cựu học viên. Nhân viên, học viên và cựu học viên tôn trọng nhà tài trợ, đối tác, người ủng hộ và tôn trọng lẫn nhau.

 

We believe in a just environment for all who come into contact with KOTO. We are deeply committed to excellence and taking pride in our work and mission. We also believe in and practice the following values:

Chúng ta tin vào một môi trường nơi tất cả mọi người đều kết nối với KOTO. Chúng ta cam kết mang đến sự vượt trội và lòng hãnh diện với công việc và sứ mệnh của mình. Chúng ta tin và làm theo những điều sau:

 

Justice – Community – Respect – Teamwork – Performance

Công bằng – Cộng đồng – Tôn trọng – Tinh thần đồng đội – Sự vượt trội 

 

***--------------------------------------------------------------------------***

 

Position Description/Bản mô tả công việc

 Front of house Staff/ Nhân viên phục vụ

 

Reporting Structure/Quy trình báo cáo    

This position reports directly to the Restaurant manager

Bảo cáo trực tiếp lên Quản lý nhà hàng

 

Key Working Relations/Các mối quan hệ                                                                                       

Internal:  Trainees, Trainers, Operation staff and all KOTO staff

Nội bộ: Học viên, các giáo viên, nhân viên nhà hàng và nhân viên KOTO

External:  Customers, Service providers and community service partners.

Bên ngoài: Các khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác dịch vụ cộng đồng

 

Responsibilities/Trách Nhiệm:

 • Comply with all food and beverage regulations

      Tuân thủ các qui định về thức ăn và nước uống

 • Maintain hygiene of working area and equipments, tools. Use “check list” as a tool and measure of work

      Bảo quản vệ sinh các khu vực làm việc và các trang thiết bị, dụng cụ đi kèm. Sử dụng các văn bản “check list” làm công cụ và thước đo công việc

 • Implement the customer service process “30 steps service procedure”

      Thực hiện qui trình phục vụ khách hàng theo “30 steps service procedure”

 • Co-ordinate with colleagues, trainess, cashier and manager to ensure smooth operation and guest satisfaction

      Phối hợp với đồng nghiệp, học viên thực tập, thu ngân và quản lý để đảm bảo hoạt động phục vụ và làm khách hàng hài lòng

 • Report incidents to Restaurant Manager or Leader shift to find the solution that is quickest and best

      Báo cáo ngay lập tức sự cố xảy ra trong nhà hàng cho quản lý hoặc trưởng ca để tìm phương án giải quyết nhanh nhất và đúng nhất

 • End of shift must hand over to the next shift, clear and exact. If there is special attention, should be recorded in the handover book

      Hết ca phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm cụ thể, rõ ràng và chính xác. Nếu có chú ý đặc biệt gì cần ghi vào sổ bàn giao

 • Guide trainees

      Hướng dẫn học viên thực tập

 • Perform other duties as and when assigned by the Management

      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban quản lý

 

Key Skills and Knowledge/ Kỹ năng và kiến thức: 

 • Having thorough understanding about the hospitality, experience with restaurant service 

      Có hiểu biết về ngành dịch vụ, hiểu biết và kinh nghiệm trong phục vụ nhà hàng

Qualifications / Experience/ Kinh nghiệm:

 • Formal training certificate/ degree in hospitality

      Chứng chỉ đào tạo chính thức/ bằng cấp về dịch vụ nhà hàng khách sạn

 • Having minimum 2 years experience working in a hospitality enviroment

      Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng khách sạn

Well-developed technical skills in the following areas/ Thành thạo các kỹ năng cần thiết sau:

 • Strong organizational with the ability to perform well in a fast-paced enviroment

      Kỹ năng tổ chức với khả năng hoạt động tốt trong môi trường làm việc nhanh

 • Active listening and communication skills

      Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp

 • Spoken English language skills

     Thành thạo kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

 • Team spirit

      Tinh thần làm việc nhóm

 • Flexibility to work in shifts

      Khả năng làm việc linh hoạt

 • Ability to memorise orders

      Khả năng ghi nhớ các order

 • Well presentation skills

      Kỹ năng trình bày tốt

 

Personal attributes/ Tính cách cần thiết:

 • Attentiveness and patience

      Tập trung và kiên nhẫn

 • Ability to remain calm under pressure

      Khả năng bình tĩnh dưới áp lực

 • High level motivation

      Khả năng khích lệ tinh thần

 • Cross cultural understanding

      Sự hiểu biết đa văn hóa

 • Positive attitude and disposition

      Thái độ tích cực và vui vẻ

 

Please read Staff Handbook for full conditions of employment and code of conduct.

Xin vui lòng đọc kỹ sổ tay nhân viên để biết rõ về điều kiện làm việc và quy tắc ứng xử.

Interested candidates are invited to send their CV and Cover letter to/Anh chị vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email sau: recruitment@koto.com.au
 
 
 
bottom of page